Bezpieczna ostrołęka

Krupie

Jednym z podstawowych zadań administracji samorządowej, wynikających z ustaw o samorządach terytorialnych różnych szczebli, jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli.

Sprawy bezpieczeństwa własnego, rodziny, bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu, bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej stawiane są na czele żądań społeczności lokalnych.

Spełniając oczekiwania społeczne, różnego rodzaju administracje, inspekcje, służby oraz straże, a także inne podmioty funkcjonujące w sferze kształtowania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmują szereg działań zmierzających do ograniczenia występujących zagrożeń. Taki schemat postępowania polegający na prowadzeniu często odosobnionych działań, nieskoordynowanych lokalnie, stosowanych w sytuacji obecnego nasilenia i dalszego wzrostu społecznych zagrożeń, nie daje zadowalających rezultatów.

Bezpieczeństwo jest dla władz miasta Ostrołęki jednym z priorytetowych zadań, dlatego też samorząd Ostrołęki podejmuje szereg działań mających na celu podniesienie jego poziomu. Jednym z nich jest realizacja Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2013 – 2020 pod nazwą:

„Bezpieczna Przyjazna Ostrołęka Nasza Wspólna Sprawa”

W Programie  można będzie  ujmować na bieżąco aktualizować nowe propozycje i rozwiązania mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa w mieście, wskazane przez podmioty uczestniczące w realizacji Programu, po uzyskaniu akceptacji Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego.

Program ten jest programem, którego treści wpisują się całkowicie w Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”, jest także oparty na programach profilaktycznych realizowanych na terenie kraju.

CELE   PROGRAMU
1. Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, podniesienie ich świadomości prawnej oraz kształtowanie poszanowania dla norm prawnych.
3. Zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz bezpieczeństwa.
4. Stworzenie warunków sprzyjających większemu zaangażowaniu instytucji społecznych, gospodarczych, a także osób prywatnych w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa własnego, osiedla oraz miasta.
5. Koordynowanie działań organizacyjnych, programowych i finansowych – instytucji
i osób w celu zwiększenia efektywności i skuteczności przeprowadzanych programów profilaktycznych.
6. Zmiana świadomości społecznej w zakresie dbania o bezpieczeństwo własne
i otoczenia.
7. Ograniczenie przestępczości pospolitej w wymiarze odczuwalnym dla mieszkańców Ostrołęki.
8. Utrzymywanie dobrego wizerunku instytucji realizujących program i podniesienie zaufania społecznego do służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
9. Podniesienie poziomu ochrony zdrowia mieszkańców miasta Ostrołęki
10. Poprawienie ochrony przeciwpożarowej w mieście.

PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE
Program ten stanowi narzędzie, będące wsparciem dla samorządu ostrołęckiego do stworzenia wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy instytucjami podejmującymi przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Głównym koordynatorem Programu jest Prezydent Miasta Ostrołęki, który przy wsparciu Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców oraz Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego, podejmuje działania organizacyjne, informacyjne i promocyjne.

Zadania Programu realizować będą jednostki funkcjonujące na terenie miasta Ostrołęki odpowiedzialne za bezpieczeństwo (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, wydzielone komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego, przedstawiciele Kościoła, placówki służby zdrowia, Rady Osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy prywatni) oraz specjaliści zaproszeni do współpracy.

Prezydent

 Dziś realizujemy kolejny etap  Programu Bezpieczna Przyjazna Ostrołęka Nasza Wspólna Sprawa. To uruchomienie strony internetowej Programu. Dzięki tej stronie mieszkańcy miasta będą mieli dostęp do najnowszych informacji z zakresu bezpieczeństwa. Strona internetowa Programu pozwoli nam  aktywnie i bezpośrednio wpływać na  sprawy dotyczące naszego codziennego życia poprzez np. moduł – „Bank Dobrych Praktyk”. Strona zawiera wiele nowatorskich rozwiązań chociażby powiadamianie mieszkańców o zagrożeniach, osobach zaginionych  i pozostałych zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem. Jestem przekonany, że strona stanie się  miejscem wymiany informacji i wprowadzania rozwiązań wpływających na poprawę bezpieczeństwa. Zapraszam wszystkich serdecznie do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu.


Prezydent
Janusz Kotowski